Thông báo

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19 - Lần 5

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19 - Lần 5

Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Thông báo về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Lần 4

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Lần 4

Về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV

Thông báo về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV

Về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV